اپلیکیشن مدیریت تماس های از دست رفته دود مسیج

  • اجرا توسط
  • در تاریخ
  • 2021-05-04
اپلیکیشن مدیریت تماس های از دست رفته دود مسیج

مدیریت تماس های از دست رفته بسیاری از مواقع وجود دارد که ممکن است در جلسه یا موقعیتی باشیم که در همین راستا امکان پاسخ دادن به تماس‌های دریافتی را نداشته باشیم. دودمسیج اپلیکیشنی برای همین مواقع است.

کافی است که پیش از شروع جلسه‌تان، دود مسیج را فعال کنید تا به‌صورت خودکار بنابر موارد تنظیم‌شده، به تمام تماس‌های دریافتی در آن بازه زمانی یک پیامک ازپیش آماده‌شده ارسال کند.

  • Kotlin
  • Figma

نمونه‌کار های‌ بیشتر